Sözel Bildiri Programı

08.03.2019 CUMA
09:15 - 10:45
PREZENTASYONLAR - 1
Oturum Başkanları : Cavit Kart, Sabri Çolak

C SALONU
No SUNUCU BİLDİRİ BAŞLIĞI SÜRE
1 Adnan Orhan A Huge Cellular Schwannoma Of The Clitoris 09:15 - 09:20
2 Pervin Karlı Evaluation Of Hormonal Profile İn Polycystic Ovary Syndrome 09:20 - 09:25
3 Hasan Onur Topçu Ofis Histeroskopi Öncesi Servikal Stenozu Tahmin Etmek Mümkün Mü? 09:25 - 09:30
4 Sevcan Arzu Arınkan Tamoksifen Kullanan ve Histerektomi Olan Olguların Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi 09:30 - 09:35
5 Varol Gülseren Yüksek Riskli Uterin Kanserlerde, Non-endometrioid Histolojik Tip ile Endometrioid Tip Kanserlerin Nüks ve Sağkalım Açısından Karşılaştırılması 09:35 - 09:40
6 Ayşe Köse İn Vitro İnsan Granüloza Hücrelerinin Proliferasyonlarının ve Farklanmalarının Işık ve Elektron Mikroskobunda İncelenmesi 09:40 - 09:45
7 Fatma Eskicioğlu Serum Çinko Alfa – 2 Glikoprotein Konsantrasyonlarının Gestasyonel Diabetes Mellitus’u Olan Kadınlar ile Sağlıklı Gebe Kadınlar Arasında Kıyaslanması ve İnsülin Direnci ile Olan İlişkisi. 09:45 - 09:50
8 Işıl Kasapoğlu Geç Folliküler Fazda Yükselen Progesteron Seviyesinin Oosit Kalitesine Etkisi 09:50 - 09:55
9 Sezer Gül Vulvar Dermatozlar: 380 Olgunun Histopatolojik Analizi 09:55 - 10:00
10 Dilek Uysal VULVAR SKUAMÖZ HÜCRELİ OLGUDA PARANEOPLASTİK LÖKOMOİD REAKSİYON: LİTERATÜRDE GÖRÜLEN İLK VAKA 10:00 - 10:05
11 Aynur ERŞAHİN Açıklanamayan Erken Gebelik Kaybı Olan Genç Kadınlarda Düşük Oranını Tahmin Edicisi Olarak; Anti-Müllerian Hormon. 10:05 - 10:10
12 Hanifi Şahin The Doppler Evaluation of Uterin, Radial and Spiral Artery in The Patients Treated with Levonorgestrel Intrauterine Device for heavy Menstrual Bleeding 10:10 - 10:15
Tartışma 10:15 - 10:45
09.03.2019 CUMARTESİ
13:55 - 14:40
PREZENTASYONLAR 2
Oturum Başkanları : Salih Taşkın, Esra Çetinkaya

B SALONU
No SUNUCU BİLDİRİ BAŞLIĞI SÜRE
1 Yeşim Bayoğlu Tekin 3 Trokar Kullanılarak Total Laparoskopik Histerektomi; Olgu Sunumu 13:55 - 14:00
2 Yeşim Bayoğlu Tekin Birinci Tremester D Vitamini Düzeyi ile Yenidoğan Antropometrik Ölçümleri Arasında İlişki Var Mıdır? 14:00 - 14:05
3 Selen Gürsoy Erzincan Erken Başlangıçlı Preeklamptik Tekil ve İkiz Gebeliklerde Antenatal ve Postnatal Dönem Klinik Karakterler Benzer Mi? 14:05- 14:10
4 Sibel Bulgurcuoğlu Kuran Ağır Erkek Faktöründe Yardımla Üreme Sonuçlarının Karşılaştırılması 14:10 - 14:15
5 Fazıl Avcı Paratubal Kistle Beraber Olan Adneksiyal Torsiyon: Olgu Sunumu 14:15 - 14:20
6 Ayşegül Alkılıç Tersiyer Bir Merkezde İntrauterin Exitus Olgularının Değerlendirilmesi : 7 Yıllık Deneyim 14:20 - 14:25
7 Ebru Ersoy Over Rezervi Düşük Olan Olgularda, IVF ile Başarı Elde Etmek İçin Belli Bir AMH Eşik Değeri Olmalı Mıdır? 14:25 - 14:30
8 Eda Küçüktülü Brakiterapi Uygulanamayan Serviks ve Endometrium Kanserinde Bir Eksternal Radyoterapi Tekniği Olan Simültane İntegre Boost Yöntemi Kullanılabilir Mi? 9 Vaka Sunumu 14:30 - 14:35
Tartışma 14:35 - 14:40
09.03.2019 CUMARTESİ
13:55 - 14:40
PREZENTASYONLAR 3
Oturum Başkanları : Semra Kayataş Eser, Üzeyir Kalkan

C SALONU
No SUNUCU BİLDİRİ BAŞLIĞI SÜRE
1 Ferah Kazancı Postmenopozal Dönemde, Ca-125 Yüksekliği Seyreden Dev Fibrotekom Olgusu 13:55 - 14:00
2 Sabri Çolak Sakrokoksigeal Teratom: Olgu Sunumu 14:00 - 14:05
3 Sabri Çolak Acil Servise Başvuran Geriatrik Gruptaki Kadınlarda Jinekolojik Acil Durumların Geriye Dönük İncelenmesi: Üçüncü Basamak, Tek Merkez Deneyimi 14:05- 14:10
4 Sabri Çolak Kondiloma Akuminatayı Taklit Eden Vulva İn Situ Karsinom Olgusu 14:10 - 14:15
5 Necati Hancerlioğullari Bishop Skoru <5 Olan Term Adolesan Gebelerde Servikal Olgunlasma ve Dogum Amacli Prostaglandin E2 Kullanimi 14:15 - 14:20
6 Derya Kanza Gül Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES) 14:20 - 14:25
7 Derya Kanza Gül Sisemik Lupus Eritomatozus ve Postpartum Serebrovasküler Atak 14:25 - 14:30
8 Can Ata Gebelerin İnfluenza Aşısı Hakkında Bilgi Düzeyi ve Tutumları 14:30 - 14:35
9 Selim Büyükkurt İntrauterin Hayatta Saptanan İntrakranial Kütle 14:35 - 14:40
09.03.2019 CUMARTESİ
15:30 - 17:00
PREZENTASYONLAR 4
Oturum Başkanları : Tayfun Çok, Gülşah Balık

C SALONU
No SUNUCU BİLDİRİ BAŞLIĞI SÜRE
1 Hilal Şerifoğlu Rahim İçi Araç ve Myom İlişkisi 15:30 - 15:35
2 Asuman Doğan İnal Nadir ve Potansiyel Mortal Bir Sezaryen Sonrası Komplikasyon: Ogilvie Sendromu - Kolonun Akut Psödoobstrüksiyonu 15:35 - 15:40
3 Gökçen Örgül Gestasyonel Diyabetes Mellitusta Ultrasonografi ile Doğum Kilosunun Tahmini: Mevcut Formulasyonların Karşılaştırılması 15:40 - 15:45
4 Betül Dündar Hiperandrojenemisi Olmayan Kadınlarda Anti-müllerian Hormonunun Androjenler ile İlişkisi 15:45 - 15:50
5 Burçin Karamustafaoğlu Balcı İki Kardeşte Komplet Uterin Septum – Olgu Sunumu 15:50 - 15:55
6 Burçin Karamustafaoğlu Balcı GnRH Antagonist Sikluslarında Luteal Faz Desteğine Tek Doz GnRH Agonisti Eklemenin Canlı Doğum Oranlarına Etkisi 15:55 - 16:00
7 Mehmet Bülbül Postpartum Çok Nadir Retroperitoneal Hematom Nedeni; İliak Damar Hasarı 16:00 - 16:05
8 Mehmet Bülbül Obstetrik Nedenler ile MgSO4 Profilaksisi: Geleneksel Solüsyon Vs Hazır Solüsyon 16:05 - 16:10
9 Asiye Uzun Amniyotik Sıvı Embolisi 16:10 - 16:15
10 Asiye Uzun Erken Postoperatif İnce Barsak Tipi Obstriksüyon 16:15 - 16:20
11 Göktan Kuşpınar Donmuş Embriyo Transferi Sikluslarında Embriyo Çözme Sonrası Blastosist Re-Ekspansiyon Derecesinin Klinik Sonuçlara Etkisi 16:20 - 16:25
12 Cihan Çakır Yavaş Gelişim Gösteren Embriyolarda Transfer Sırasındaki Kompaksiyon Derecesinin Klinik Sonuçlara Etkisi 16:25 - 16:30
13 Selin Özaltın Laparoskopik İstmosel Onarımı 16:30 - 16:35
Tartışma 16:35 - 17:00

                                 Copyright © Burkon Turizm ve Kongre Org. Ltd. Şti. 2018